ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
VOOR DE DIENSTEN VAN FOCUSARCHI.BE - EUROBEST PRODUCTS

Welkom op de website van FocusArchi.be (hierna "de Website"). De Website en de hierna beschreven diensten worden uitgegeven en geleverd door Eurobest Products SPRL nr. 0827556092 (311 Rue des Vaches – 7390 Quaregnon, België). Publicatiedirecteur: Alain Lhoir. Indien u, gebruiker van de Website FocusArchi.be, de Website wenst te bezoeken en gebruik wenst te maken van de diensten, dient u deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de "AGV") verplicht en zonder voorbehoud te aanvaarden. Wij verzoeken u daarom deze AGV aandachtig te lezen vooraleer de Website te bezoeken en gebruik te maken van de Diensten. Indien u de AGV aanvaardt, raden we u aan ze af te drukken en een kopie ervan te bewaren. De AGV vormen een contract tussen Eurobest Products en uzelf. Het moet u duidelijk zijn dat uw bezoek aan de Website en uw gebruik van de Diensten worden beheerd door de AGV die volledig inroepbaar zijn. Weigert u contractueel gebonden te zijn door de AGV? Dan dient u de Website niet te bezoeken en de Diensten niet te gebruiken. Bent u een minderjarige natuurlijke persoon? Dan erkent u en verklaart u de toestemming te hebben van uw wettelijke vertegenwoordiger (ouders of andere persoon met ouderlijke bevoegdheid) om in te tekenen op de newsletter en de Website en zijn Diensten te gebruiken. De wettelijke vertegenwoordiger (i) aanvaardt derhalve garant te staan voor de naleving van alle bepalingen in deze AGV en (ii) erkent dat het aan hem toekomt, meer bepaald aangaande de toegankelijkheid van de Website die openstaat voor iedereen, waakzaam te blijven en elke maatregel te nemen die nodig is voor het toezicht op het gebruik door de minderjarige voor wie hij verantwoordelijk is, en deze gepaste adviezen te geven bij het gebruik van onze Diensten. Wij adviseren alle ouders en/of voogden om de volgende richtlijnen te lezen aangaande bescherming van kinderen op het Internet: http://www.pointdecontact.net/protectiondelenfance.html.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden voor Gebruik van de Diensten "EUROBEST PRODUCTS" (hierna "de AGV" of "Algemene Voorwaarden" genoemd) hebben als doel te definiëren volgens welke modaliteiten en voorwaarden de Gebruiker gebruik mag maken van de Diensten die "EUROBEST PRODUCTS" aanbiedt op zijn belangrijkste Website Focusarchi.be en de afgeleide adressen (hierna "de Website").

ARTIKEL 1: VOORWERP VAN DE WEBSITE

De Website heeft als doel diensten en inhoud aan te bieden aan een publiek dat met name geïnteresseerd is in architectuur en wereldactualiteit, en dat deze thema’s wenst te delen.

ARTIKEL 2: INHOUD DIE BESCHIKBAAR IS OP DE WEBSITE

De inhoud die Eurobest Products online plaatst op de Website, meer bepaald (zonder limitatief te zijn) alle informatie, gegevens, teksten, software, muziek, geluiden, foto’s, afbeeldingen, films, berichten, van welke aard ook, geproduceerd en uitgegeven door de Website (met name de AGV) of door zijn partners (meer bepaald de leveranciers van inhoud en de adverteerders van publiciteit) (hierna "de Websitecontent") geniet bescherming in hoofde van de wetgeving op intellectuele eigendom. De Websitecontent, met inbegrip van de actualiteit, artikels, foto’s, gegevens en andere informatie is bedoeld tot persoonlijke informatie van de gebruikers. U mag fragmenten uit de Websitecontent downloaden en afdrukken, maar uitsluitend voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden. Onder dit voorbehoud onthoudt u zich derhalve ervan om ze op een andere manier of voor een ander doel te gebruiken. Elk ongeoorloofd gebruik van eender welk element van de Websitecontent (tekst, geluid, beeld) is dus onwettig. Als consequentie hiervan, en zonder dat deze lijst limitatief is, is elke verspreiding, exploitatie, voorstelling, reproductie, transmissie of gedeeltelijk of volledig gebruik op eender welke support van de Websitecontent, voor andere dan strikt persoonlijke doeleinden, verboden. Dergelijk gebruik kan leiden tot gerechtelijke vervolging en aansprakelijkheidsstelling, met name voor vervalsing.

ARTIKEL 3: INTEKENEN OP DE NEWSLETTER

Elke natuurlijke persoon kan lid van de newsletter worden, voor zover hij/zij minstens 13 jaar oud is. Minderjarigen van 13 tot 17 jaar hebben de ouderlijke toestemming nodig om te kunnen intekenen. U verbindt zich ertoe om waarheidsgetrouwe, exacte en volledige informatie te leveren die overeenstemmen met uw echte identiteit, deze te onderhouden en ze geregeld te updaten. U verbindt zich ertoe om, zodra uw gegevens wijzigen, dit zo snel mogelijk te melden aan Eurobest Products. U moet er dus op toezien dat uw elektronisch adres voortdurend geldig is. De gebruiker kan zich uitschrijven uit de newsletter of de marketingmails door de uitschrijvingslinks te volgen die in elke e-mail zijn opgenomen.

Eurobest Products heeft toegang tot de informatie in de e-maildistributielijsten die de Gebruikers creëren, en tot het voorwerp en de inhoud van de e-mails die gericht zijn tot de eigen distributielijsten via de diensten van Eurobest Products.

Deze gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers en zijn het voorwerp van een IT-verwerking om de prestaties te kunnen leveren waarop de Gebruiker intekent en om de Diensten van Eurobest Products te verbeteren.

Het gedrag van de bestemmelingen van deze e-mails kan het voorwerp zijn van een analyse (opvolging van openingsuren, klikfrequentie, reboundfrequentie op individueel niveau) teneinde de e-mailcampagnes te verbeteren.

Eurobest Products verbindt zich ertoe om de gegevens in zijn distributielijsten van de Gebruikers van zijn Diensten niet te verhuren.

De verspreiding van persoonsgegevens uit de distributielijsten aan derden is slechts toegestaan in de volgende gevallen:

·       met toestemming van de gebruiker, in de zin dat de titularis van de persoonsgegevens zélf deze verspreiding toestaat;

·       op vraag van de wettelijk bevoegde overheden, bij gerechtelijke vordering of in het kader van een gerechtelijk geschil.

De Gebruiker is als maker van de distributielijst verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens in deze lijst, in de zin van de Wet tot bescherming van de persoonsgegevens.

De Gebruiker garandeert Eurobest Products dat hij de bepalingen van de Wet tot bescherming van de persoonsgegevens respecteert, en meer bepaald:

·       dat de persoonsgegevens in het overgedragen bestand werden verzameld en verwerkt in overeenstemming met genoemde wet;

·       dat in voorkomend geval de verzameling en verwerking het voorwerp zijn geweest van goedkeuring door de titularis van de gegevens;

·       dat hij de titularissen van verwerkte gegevens de gelegenheid biedt om hun individuele rechten uit te oefenen inzake toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben;

·       dat hij zich ertoe verbindt dat de informatie wordt rechtgezet, vervolledigd, verduidelijkt, geüpdatet of verwijderd wanneer ze onjuist, onvolledig, onduidelijk, achterhaald zijn of indien de titularissen de verzameling of het gebruik, de communicatie of de bewaring ervan wenst te verbieden.

Eurobest Products vernietigt het/de bestand(en) met de distributielijst(en) evenals supports en kopieën die eventueel in het kader van verwerkings- en routingoperaties werden gemaakt, en dit uiterlijk maximaal 60 dagen na stopzetting van de contractuele relaties.

Ter informatie en zonder dat deze lijst exhaustief is, is de verzending van e-mail naar klanten en prospects onderworpen aan de volgende regels:

·       Verenigde Staten: Telemarketing Sales Rule, Federal Telephone Consumer Protection Act, Can-Spam-Act.

·       Frankrijk: artikelen L.34-5 van de Code des postes et des communications électroniques, en L.121-34-1-1 van de Code de la consommation.

·       Italië: Codice in materia di protezione dei dati personali

·       Spanje: la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico et la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

·       Verenigd Koninkrijk: The Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003

·       Duitsland: de wetten BDSG, TMG, UWG

 

ARTIKEL 4: GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die werden meegedeeld tijdens de intekening op de newsletter op de Website, en ook de IP-adressen, worden verzameld en verwerkt met respect voor de bepalingen van de Wet op de bescherming van de persoonsgegevens. In toepassing van de geldende wetgeving beschikken de gebruikers over het recht op toegang, wijziging en verzet op basis van wettige motieven aangaande de verwerking van hun persoonsgegevens. Voor de uitoefening van deze rechten kunnen de gebruikers hun vragen tot Eurobest Products richten, ofwel via gewone post naar het vermelde adres van de onderneming, ofwel via e-mail naar: contact@focusarchi.be. De mails die Eurobest Products verstuurt, bevatten onderaan een uitschrijvingslink waarmee u met één klik uw abonnement kunt opzeggen. U kunt ook uitschrijven door contact met ons op te nemen op het volgende adres: Eurobest Products - 311 Rue des Vaches - 7390 Quaregnon - België.

De persoonsgegevens zijn bedoeld voor Eurobest Products, met het oog op het volgende gebruik:

- toegang tot de Diensten:

- toegang tot een gedeelte van, of tot alle Ledenbijdragen en hun verspreiding;

- personalisering van reclame die kan worden weergegeven op de pagina’s van de Website;

- verzending naar de Leden van algemene en/of commerciële informatie over de diensten, de website, het magazine of andere bedrijven binnen de groep Eurobest Products;

- deelnemen aan wedstrijdspelen die Eurobest Products online organiseert;

- verzending naar de Leden van commerciële aanbiedingen van partners van Eurobest Products, voor zover we hiervoor vooraf uw akkoord hebben gekregen;

- conformering met de toepasselijke wetgeving en regelgeving.

Eurobest gebruikt ook cookies met het doel uw navigatie op de Website te verbeteren. Deze cookies zijn bestandjes die naar de browser worden toegestuurd en die op de harde schijf van de computer worden bewaard. Het is hiermee niet mogelijk de gebruikers te identificeren.

 

ARTIKEL 5: VERBODEN GEBRUIK

Het gebruik van de Diensten van Eurobest Products als resultaat van de intekening op deze Diensten is strikt persoonlijk: niets mag aan een derde verhuurd, verkocht of gratis weggegeven worden. Bij afwezigheid van voorafgaande toestemming wordt het gebruik van Eurobest Products beperkt tot één account per gebruiker.

Elk gebruik van Diensten dat de infrastructuur van Eurobest Products of de netwerken die verbonden zijn met de servers van Eurobest Products kan schaden, uitschakelen of overbelasten of het genot van de dienst door andere gebruikers kan ondergraven, is verboden.

Elke poging tot ongeoorloofde toegang tot de Diensten, andere accounts, informatiesystemen of andere netwerken die gekoppeld zijn aan een server van Eurobest Products of een van de diensten, via hacking of een andere methode, is verboden.

Elk gebruik van de diensten, strijdig met de toepasselijke reglementering inzake telemarketing, e-mailmarketing, anti-spam, anti-phishing, bescherming van persoonsgegevens is verboden.

Elk gebruik van de diensten dat de rechten van derden schendt, is verboden.

Eurobest Products behoudt zich het recht voor om bij niet-naleving van dit artikel onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang van de Gebruiker tot zijn Diensten te blokkeren en alle informatie van zijn account te wissen, en dit zonder terugbetaling of enige andere vorm van compensatie.

Eurobest Products behoudt zich het recht voor om zijn Diensten te weigeren of te beperken voor accounts die deze algemene voorwaarden of de wetgeving inzake communicatiebedrijven niet respecteren of die ongewenste communicatie verspreiden.

De volgende thema’s zijn verboden op het platform van Eurobest Products:

·       Elke vorm van illegale activiteiten

·       Gewichtsverlies

·       Uitwisseling van deviezen, frauduleuze transacties, beursconstructies

·       Aanbiedingen voor thuiswerk met beloftes van het type ‘word snel rijk’, financiële constructies en piramideverkoop

·       Pornografie of expliciet seksuele e-commerce

·       Remedies voor erectieproblemen

·       Sollicitatiebrieven

·       Lijsten van politieke aard (overheids-, handelslijsten enz.) met adressen van particulieren die geen expliciet akkoord hebben gegeven om mededelingen vanwege een geïdentificeerde adverteerder te ontvangen. Het feit dat een e-mailadres aan een consulaat of ambassade werd gegeven, vormt geen bewijs voor een engagement dat door de opt-in wordt gematerialiseerd.

 

ARTIKEL 6: AANVAARDING VAN HET BELEID INZAKE COOKIEGEBRUIK

Zodra de gebruiker de website blijft bezoeken met verbinding, of via eender welke link, aanvaardt hij ons beleid inzake cookiegebruik.

Bij de raadpleging van onze website worden cookies naar uw computer, gsm-toestel of tablet gestuurd. De gegevens die met cookies worden ingezameld, maken het meer bepaald mogelijk de kwaliteit van de Website te verbeteren om deze aantrekkelijker of functioneler te maken en uw browsen te vereenvoudigen. In dit kader gebruikt Eurobest Products cookies met de volgende doeleinden: statistieken opstellen om het lezerspubliek op de Website te meten; op anonieme wijze uw browsegewoonten op de Site analyseren zodat wij u de best mogelijke service kunnen aanbieden; de Website verbeteren en personaliseren.

Cookies worden zeer frequent gebruikt op het internet. Het is echter mogelijk zich te verzetten tegen de invoeging ervan, door de voorkeuren van de browser zodanig in te stellen dat hij geen cookies meer aanvaardt. U kunt zich dus verzetten tegen de registratie van cookies door uw browser als volgt te configureren:

- Voor Mozilla Firefox: 1. Kies het menu "tool" en daarna "Opties", 2. Klik op het pictogram "privacy", 3. Haal het menu "cookie" op en selecteer de opties die u passen.

- Voor Microsoft Internet Explorer 6.0: 1. Kies het menu "Tools", daarna "Internet Options", 2. Klik op tabblad "Confidentiality", 3. Selecteer het gewenste niveau met behulp van de cursor.

- Voor Microsoft Internet Explorer 5: 1. Kies het menu "Tools", daarna "Internet Options", 2. Klik op tabblad "Confidentiality", 3. Personaliseer het niveau met behulp van de cursor.

- Voor Netscape: 1. Kies het menu "Edit">"Preferences", 2. Vertrouwelijkheid en Veiligheid, 3. Cookies.

- Voor Opera 6.0 en hoger: kies het menu "Bestand">"Voorkeuren"

Eurobest Products wijst u erop dat de toegang tot bepaalde Diensten, meer bepaald voor de Leden, slechts mogelijk is indien de gebruikers de cookies aanvaarden. Indien de browser geconfigureerd is om ze te weigeren, kan de toegang tot deze Diensten onvolledig of zelfs onmogelijk zijn. De persoonlijke informatie van de Leden is strikt vertrouwelijk. Ze kan enkel worden meegedeeld op verzoek van een gerechtelijke of administratieve overheid die hiertoe bevoegd is conform de geldende reglementering. Zonder afbreuk te doen aan het voorafgaande, verbindt Eurobest Products zich ertoe om de gepaste beveiligingssystemen op te zetten teneinde de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.

Wilt u meer weten over cookies en hun impact op u en op uw surfervaring? Raadpleeg dan de website van de Europese Commissie: ec.europa.eu/info/cookies_fr

 

ARTIKEL 7: AANVAARDING VAN DE AGV VAN DE "EUROBEST PRODUCTS"-DIENSTEN

De Diensten zijn exclusief bestemd voor natuurlijke of rechtspersonen die juridisch handelingsbekwaam zijn. Elk gebruik van de Diensten door de Gebruiker verbindt hem van rechtswege tot toepassing van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Door de Algemene Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, verklaart de gebruiker meerderjarig te zijn of te worden bijgestaan door een ouder.

 

ARTIKEL 8: RELATIE TUSSEN DE DIENSTEN VAN "EUROBEST PRODUCTS" EN DE GEBRUIKER

De raadpleging van de website EUROBEST PRODUCTS veronderstelt de aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden, het vertegenwoordigingsmandaat, de prestatie van de hierna gedefinieerde diensten en het Charter inzake vertrouwelijkheidsbeleid dat beschikbaar is via pagina http://www.focusarchi.be/fr/politique-de-confidentialite-protection-des-donnees-a-caractere-personnel/. De Gebruiker beseft en aanvaardt dat EUROBEST PRODUCTS het gebruik van de Website mag interpreteren als aanvaarding van zijn voorwaarden, en dit vanaf het eerste bezoek.

Door de site te gebruiken verklaart de Gebruiker het recht, de macht en de handelingsbekwaamheid te hebben om deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en alle bepalingen ervan te respecteren. Door de site te gebruiken verklaart de Gebruiker ook dat hij van EUROBEST PRODUCTS alle nodige informatie heeft gekregen om deze correct te onderzoeken.

 

ARTIKEL 9: TOEGANG TOT DE "EUROBEST PRODUCTS"-DIENSTEN

1.     De website is uitzonderlijk online toegankelijk zonder verplichting om een account te openen. Het is hierdoor mogelijk een informatie te publiceren die daarna wordt gemodereerd door onze diensten en in deze categorie wordt ondergebracht.

2.     Alle andere "EUROBEST PRODUCTS"-Diensten zijn online toegankelijk.

3.     EUROBEST PRODUCTS behoudt zich het recht voor om een aansluitingsverzoek al dan niet te bekrachtigen. Elke aansluiting wordt aldus gecontroleerd in het belang van genoemde Dienst. De Gebruiker wordt als ingeschreven beschouwd zodra hij via elektronische post een bevestiging heeft ontvangen van zijn aansluiting bij de "EUROBEST PRODUCTS"-diensten. Daarbij wordt hem een directe verbindingslink meegedeeld. In het kader van een aansluiting kan deze bevestiging pas worden gegeven na bevestiging van de betaling door de gebruiker van de aansluitingskosten op de Diensten.

4.     Bij verlies, diefstal of enige andere frauduleuze handeling met betrekking tot de gebruiker, in de context van zijn toegang als Lid, verbindt deze zich om EUROBEST PRODUCTS zo snel mogelijk hierover in te lichten. Bij dergelijke gelegenheid dient hij op een of andere manier zijn identiteit te bewijzen. Na ontvangst van deze behoorlijk geattesteerde schriftelijke kennisgeving zal EUROBEST PRODUCTS overgaan tot wijziging van de identificatie. In afwachting hiervan blijft de gebruiker verantwoordelijk voor het gebruik van de dienst in zijn naam.

 

ARTIKEL 10: DUUR EN EINDE VAN DE AANSLUITING OP DE DIENSTEN VAN "EUROBEST PRODUCTS"

De gebruiker kan zijn aansluiting op elk moment stopzetten op eenvoudig verzoek aan EUROBEST PRODUCTS, via e-mail naar: contact@focusarchi.be

De gebruiker kan zijn inschrijving bij EUROBEST PRODUCTS op elk moment en zonder motivering stopzetten door te vragen zijn account te sluiten, en dit in de hiertoe bestemde rubriek op de website. Deze aanvraag wordt geacht uitgevoerd te zijn op de werkdag die volgt op de ontvangst door EUROBEST PRODUCTS van de vraag tot sluiting van de betreffende account. Zonder afbreuk te doen aan andere bepalingen in deze voorwaarden, zal EUROBEST PRODUCTS bij ernstige tekortkoming vanwege de gebruiker de account van de gebruiker sluiten zonder voorafgaande kennisgeving noch ingebrekestelling. De gebruiker zal via elektronisch post geïnformeerd worden over de ontbinding of bevestiging van ontbinding van zijn account. Indien de gebruiker ervoor kiest om een einde te maken aan zijn abonnement, aanvaardt hij dat EUROBEST PRODUCTS gearchiveerde kopieën van de informatie in zijn profiel bewaart.

 

ARTIKEL 11: VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE GEBRUIKER

1.     De gebruiker levert diverse informatie die hem aangaat, evenals een gedeelte van zijn contactgegevens. Hij garandeert hiervan - in zijn eigen belang - dat deze voortdurend exact, correct en betrouwbaar zijn. Het is derhalve de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zélf op de website deze informatie zo nodig aan te passen.

2.     De gebruiker garandeert EUROBEST PRODUCTS dat hij de diensten enkel om persoonlijke, professionele en wettelijke doeleinden zal gebruiken.

3.     De gebruiker verbindt zich ertoe om EUROBEST PRODUCTS alle schade, verlies, winstderving, klachten, aansprakelijkheid en kosten die EUROBEST PRODUCTS zou kunnen ondergaan te waarborgen, terug te betalen en te vergoeden indien de aansprakelijkheid van EUROBEST PRODUCTS in het geding zou komen via een rechtshandeling, klacht of vordering vanwege een derde als gevolg van een tekortkoming van de gebruiker tegenover deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

4.     In het kader van het gebruik van de website focusarchi.be onthoudt de gebruiker zich uitdrukkelijk van:

- weergeven, uploaden, verzenden, via e-mail of op eender welke andere manier versturen van inhoud die illegaal is, schadelijk, bedreigend, misleidend, stalkend, lasterlijk, vulgair, obsceen, die ingrijpt in de privacy van een ander, die haatdragend, racistisch of op een andere manier verwerpelijk is;

- raadplegen, weergeven, uploaden, verzenden, overdragen van inhoud die strijdig is met de geldende internationale wetgevingen;

- andere gebruikers misleiden door de naam of handelsnaam van anderen te misbruiken;

- inhoud uploaden, weergeven, verzenden, versturen via e-mail of op andere wijze, die wetgevingen schendt met betrekking tot brevetten, gedeponeerde merken, fabricagegeheimen, intellectueel eigendom of enig ander eigendomsrecht van een ander;

- reclame of ander ongevraagd, ongewenst of ongeoorloofd materiaal uploaden, weergeven, verzenden, overbrengen via e-mail of op een andere manier (met name "spam", "junk mail" of elke andere manier van opdringerig verzoek);

- het uploaden, weergeven, verzenden of versturen via e-mail of enige andere manier van inhoud die een computervirus of een andere vorm van code, map of programma bevat die werden ontworpen om de functies van software, computer, telecomtoestel (niet-limitatieve lijst) te onderbreken, te vernietigen of te beperken;

- handelingen verrichten met een verstorend effect voor de toegankelijkheid van de website focusarchi.be;

- de dienst, de servers, de op de dienst aangesloten netwerken ondergraven of verstoren, of weigeren om zich te conformeren met de vereiste voorwaarden, procedures, algemene regels of reglementaire bepalingen die gelden voor de netwerken die verbonden zijn met de website focusarchi.be;

- op welke manier dan ook een of meer andere gebruikers stalken;

- persoonsgegevens verzamelen en opslaan die betrekking hebben op andere gebruikers.

 

ARTIKEL 12: VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN EUROBEST PRODUCTS

1.     EUROBEST PRODUCTS biedt de gebruikers de mogelijkheid om gebruik te maken van een aantal diensten die bedoeld zijn om hun professionele werking te vergemakkelijken. De gebruiker beseft ten volle dat EUROBEST PRODUCTS geen resultaten kan waarborgen na intekening van zijn profiel in de databank die online wordt gebracht op de website. EUROBEST PRODUCTS gaat in het kader van de levering van diensten een middelenverbintenis aan, met uitsluiting van elk ander engagement of elke andere waarborg.

2.     EUROBEST PRODUCTS wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de betrouwbaarheid en/of relevantie van de informatie die de professionals leveren; deze informatie wordt in het algemeen online gebracht en verspreid onder de volledige verantwoordelijkheid van deze laatsten.

3.     EUROBEST PRODUCTS behoudt zich het recht voor om - wanneer het bedrijf dit nodig acht - de contactinformatie van zijn leden en adverteerders te beschermen.

4.     d. Verspreiding op het internet: EUROBEST PRODUCTS doet zijn best om de Diensten operationeel en toegankelijk te houden, maar kan geen enkele waarborg geven aangaande de continue toegang tot zijn Website, meer bepaald tijdens onderhoudsactiviteiten; het bedrijf wijst derhalve elke aansprakelijkheid af voor alle directe en/of indirecte schade die wordt veroorzaakt door de onmogelijkheid om zelfs gedeeltelijk toegang te krijgen, of die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de diensten "EUROBEST PRODUCTS" door de Gebruiker.

5.     e. Aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid van EUROBEST PRODUCTS kan niet worden ingeroepen bij niet-uitvoering of slechte uitvoering van een bestelling, hetzij in hoofde van ofwel de adverteerder ofwel de gebruiker, hetzij door overmacht.

6.     f. EUROBEST PRODUCTS is voorts niet aansprakelijk indien een gebruiker in zijn naam wordt ingeschreven door een derde persoon.

7.     g. EUROBEST PRODUCTS is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade, zoals meer bepaald winstderving.

8.     h. EUROBEST PRODUCTS behoudt zich het recht voor om op elk moment en met eender welk motief de toegang tot de website focusarchi.be tijdelijk of permanent, volledig of gedeeltelijk te onderbreken, en dit zonder vooraf de gebruiker te informeren.

9.     i. EUROBEST PRODUCTS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die te wijten is aan een wijziging, opschorting of onderbreking van de toegang tot de website focusarchi.be, om welke reden ook.

1.     j. In de veronderstelling dat de gebruiker het bewijs levert van een ernstige of bedrieglijke fout bij EUROBEST PRODUCTS, zal de schade waarvoor de gebruiker herstel kan eisen, uitsluitend de materiële schade betreffen die rechtstreeks resulteert uit de fout die aan EUROBEST PRODUCTS wordt toegeschreven, met uitsluiting van elke andere schadevergoeding. In geen enkel geval kan dit aanleiding geven tot betaling van bedragen. EUROBEST PRODUCTS is enkel aansprakelijk voor zijn bedrog of zijn ernstige fout. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor bedrog of zware fout van zijn aangestelden, committenten en, in het algemeen, zijn uitvoerders.

 

ARTIKEL 13: RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

EUROBEST PRODUCTS herinnert aan de volgende concepten:

1.     a) De auteursrechten: de auteurs hebben hun exploitatierechten (recht op reproductie en recht op openbare vertoning) op het verkochte beeldmateriaal afgestaan voor elk "normaal voorspelbaar" gebruik zonder weergave op betalende netwerken. Voor elk uitzonderlijk gebruik (meer bepaald wat betreft context van publicatie, omvang, ...) moet specifiek toestemming van de auteur gevraagd worden. De gebruiker verbindt zich ertoe om bij elke gelegenheid het morele recht van de auteur te respecteren. Het negeren van deze bepaling maakt de klant aansprakelijk wat betreft de foto én wat betreft het agentschap. Het auteursrecht geldt ook voor kunstwerken en monumenten.

2.     b) De rechten van derden: foto’s worden afgestaan zonder enige waarborg aangaande rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van de foto, met name persoonlijke rechten van natuurlijke personen, onderwerp van de foto’s (portretrechten, privacy, eventueel berouwrecht of recht om te worden vergeten, …) en immateriële rechten voor roerende of onroerende goederen en zelfs afgebeelde landschappen.

Het gebruik van beeldmateriaal valt derhalve onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker. Deze moet zich ervan vergewissen of voldaan is aan alle rechten of akkoorden die nodig zijn voor de reproductie.

Indien ze bestaat, moet het agentschap op verzoek van de klant een kopie van de modelvergunning voorleggen. Levering van deze vergunning vormt voor het agentschap geen waarborg wat betreft de geldigheid van deze vergunning.

1.     c) Het recht om vergeten te worden: elke persoon heeft het recht om, zonder kosten, rechtzetting te krijgen van elk hem betreffend persoonsgegeven dat niet correct is.

Elke persoon heeft voorts het recht om zich te verzetten, wegens ernstige en legitieme redenen met het oog op een bijzondere situatie, tegen verwerking van gegevens die hem betreffen, tenzij de geoorloofdheid van de verwerking steunt op de beoogde motieven.

Wanneer de persoonsgegevens worden verzameld voor direct marketing, kan de betrokkene zich kosteloos en zonder enige rechtvaardiging verzetten tegen de geplande verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben.

Bij gerechtvaardigd verzet mag de verwerking die de verwerkingsverantwoordelijke plant, niet meer worden toegepast op die gegevens.

Elke persoon heeft ook het recht om zonder kosten de verwijdering of het gebruiksverbod te bekomen van zijn persoonsgegevens die, met het oog op verwerking onvolledig of niet relevant zijn, of waarvan de registratie, communicatie of bewaring verboden zijn, of die langer werden bewaard dan de toegestane periode.

Dientengevolge:

1.     De Gebruiker garandeert EUROBEST PRODUCTS dat hij titularis of concessionaris is van alle rechten van intellectuele eigendom voor de elementen fotografie, tekst, film, geluid, beeld, data enz. (hierna "de Media" genoemd) en van de inhoud die wordt verspreid in het kader van de diensten op de Website. De bijdrager verleent aan EUROBEST PRODUCTS het recht om ze te verspreiden en te reproduceren op de Website en zijn aliassen, steeds in het kader van de dienst "EUROBEST PRODUCTS".

2.     EUROBEST PRODUCTS verleent aan de gebruiker, strikt binnen dit kader, een persoonlijke en onoverdraagbare licentie voor gebruik van de informatie en inhoud die toegankelijk is in het kader van de dienst. Deze gebruikslicentie bestaat uit onlineraadpleging van genoemde inhouden volgens de toegang en de rechten die werden gedefinieerd door zijn profiel zoals gepresenteerd in het representatiemandaat.

 

De gebruiker onthoudt zich derhalve van:

- extractie door permanente of tijdelijke transfer van het geheel of een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de inhoud van de website, met elk middel en in eender welke vorm;

- hergebruik, door openstelling voor het publiek van het geheel of van een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de inhoud van de website, ongeacht in welke vorm.

1.     De inhoud en de presentatie van de website (HTML- of Flash-pagina’s, vast of automatisch gegenereerd, beeldbestanden, illustraties, schetsen, informatie, grafische charters, geluidselementen, films, namen, merken, logo’s, databanken enz.) worden beschermd door het auteursrecht, het recht van de merken of andere wetten met betrekking tot het intellectuele eigendom. Onderscheidende tekens komen niet in aanmerking voor gebruik zonder uitdrukkelijke en voorafgaande goedkeuring door EUROBEST PRODUCTS.

De gebruiker verwerft geen enkel eigendomsrecht op de afbeelding maar uitsluitend het recht om dit te gebruiken, onder zijn verantwoordelijkheid en uitsluitend in zijn privésfeer.

Elke exploitatie van beschikbare foto’s op de website EUROBEST PRODUCTS zonder voorafgaande rechtsafstand is verboden.

De digitale bestanden die in dit kader worden gebruikt, moeten na intern gebruik uiterlijk 30 dagen later worden vernietigd.

 

ARTIKEL 14: OPSCHORTING VAN DE DIENSTEN EN MATIGING

1.     EUROBEST PRODUCTIONS behoudt zich het recht voor om de gebruiker, indien hij deze Algemene Voorwaarden niet naleeft, de toegang tot de "EUROBEST PRODUCTS"-diensten te weigeren en/of de verspreiding van zijn Media op de Website op te schorten.

2.     EUROBEST PRODUCTS behoudt zich het recht voor tot weigering, aanpassing of kordate verwijdering - zonder dit te moeten motiveren - van media (foto’s, video’s, videolinks, geluidsfragmenten, aangehechte documenten, ...) evenals elke publicatie die strijdig blijkt te zijn met zijn morele of commerciële belangen. EUROBEST PRODUCTS behoudt zichzelf hiertoe een "matigingsrecht" voor op deze media en op alle gegevens van het EUROBEST PRODUCTS-netwerk, ook de interne berichten.

 

ARTIKEL 15: OVERMACHT

EUROBEST PRODUCTS kan niet aansprakelijk worden gesteld - contractueel noch extracontractueel - bij tijdelijke of definitieve niet-uitvoering van zijn dienstverlening indien deze niet-uitvoering volgt uit een geval van overmacht of toeval. De volgende elementen worden als gevallen van overmacht of toeval beschouwd:

1- het verlies of de gedeeltelijke of volledige vernietiging van het computersysteem van EUROBEST PRODUCTS of zijn databank indien een of meer van deze gebeurtenissen redelijkerwijze niet direct aan EUROBEST PRODUCTS kan worden toegeschreven en indien niet wordt aangetoond dat EUROBEST PRODUCTS heeft verzuimd om de redelijke maatregelen te nemen die het optreden van een of meer van deze gebeurtenissen te voorkomen,

2- brand,

3- oorlogs- of terroristische daden,

4- stakingen, al dan niet aangekondigd,

5- onderbreking in de energietoevoer (bijv. elektriciteit),

6- een storing op het internetnetwerk of in het systeem voor gegevensopslag,

7- een storing in het telecommunicatienetwerk,

8- verlies van connectiviteit met het internetnetwerk of het telecommunicatienetwerk waar focusarchi.be van afhangt,

9- elke andere oorzaak die ontsnapt aan de redelijke controle van EUROBEST PRODUCTS.

 

ARTIKEL 16: VEILIGHEID

Eurobest Products heeft alle nuttige voorzorgsmaatregelen genomen voor de beveiliging van de persoonsgegevens en om te verhinderen dat deze vervormd of beschadigd worden, of dat onbevoegde derden hiertoe toegang zouden krijgen.

Het gaat meer bepaald om de volgende maatregelen:

·       Firewall op meerdere niveaus,

·       Befaamd en beproefd antivirusprogramma en opsporing van pogingen tot hacking,

·       Gecodeerde transmissie van gegevens met behulp van de technologie SSL/https/VPN

Voor toegang tot de verwerkingen door de diensten van Eurobest Products is overigens een authenticatie vereist voor de personen die toegang krijgen tot de gegevens, door middel van individuele toegangscodes en wachtwoorden die voldoende sterk zijn en die geregeld worden vernieuwd.

De gegevens die via niet-beveiligde communicatiekanalen worden verscheept, zijn het voorwerp van technische maatregelen die deze gegevens onleesbaar maken voor elke onbevoegde persoon.

Elke vraag met betrekking tot de beveiliging van onze Website kan worden gericht aan datas@eurobest.be.

 

ARTIKEL 17: LINK

Eurobest Products of een derde kunnen een link maken met andere websites of bronnen. Eurobest Products beschikt over geen enkel middel om deze websites en bronnen te controleren, heeft dus geen enkel zicht op de beschikbaarheid van die externe sites en bronnen, en waarborgt deze derhalve niet. Eurobest Products heeft geen zeggenschap over de inhoud waartoe deze sites en bronnen toegang geven en wijst elke aansprakelijkheid en waarborg af met betrekking tot die inhouden.

De links en met name de opzoekingen verlopen grotendeels automatisch en kunnen gezien hun aantal in geen enkel geval geverifieerd worden door de medewerkers van Eurobest Products. Indien zich op de pagina’s van de websites van Eurobest Products.fr echter een link bevindt naar een externe pagina waarop een derde illegale inhoud zou verspreiden, dan zal Eurobest Products zodra het hierover ingelicht wordt, de link met deze pagina verwijderen.

 

ARTIKEL 18: ILLEGALITEIT

De eventuele illegaliteit of nietigheid van een artikel, een paragraaf of een bepaling (of een deel van een artikel, paragraaf of bepaling) beïnvloedt op geen enkele manier de wettigheid van de andere artikelen, paragrafen of bepalingen van deze algemene voorwaarden, en evenmin de rest van dit artikel, deze paragraaf of deze bepaling, tenzij een duidelijk strijdige intentie zou blijken in de tekst.

 

ARTIKEL 19: TITELS

De titels in deze algemene voorwaarden worden uitsluitend gebruikt vanuit referentiedoeleinden en voor het comfort. Ze beïnvloeden op geen enkele manier de betekenis of de draagwijdte van de bepalingen die ze aangeven.

 

ARTIKEL 20: ALGEMENE BEPALINGEN

1.     De Gebruiker wordt erop gewezen dat deze algemene voorwaarden op elk moment, mits een redelijke voorafgaande kennisgeving, het voorwerp kunnen zijn van wijzigingen. In voorkomend geval heeft de onlineversie op de Website altijd voorrang op een andere versie.

2.     De Gebruiker dient perfect te begrijpen dat de diensten op elk moment gewijzigd kunnen worden.

3.     Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig geacht of verklaard worden in toepassing van een wet of reglement, of als gevolg van een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank, behouden de andere clausules onverminderd hun kracht en draagwijdte.

4.     Het feit dat een of andere partij tijdelijk of definitief geen toepassing van een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden heeft geëist, mag niet worden beschouwd als een verzaking aan de rechten die deze partij in dit verband heeft. Geen enkele briefwisseling, geschrift, elektronische post enz. kan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op de helling zetten.

5.     EUROBEST PRODUCTS behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving periodiek de gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Elke wijziging treedt in werking vanaf de publicatie ervan op de website focusarchi.be, geldt voor elk later gebruik van de website en wordt geacht integraal deel uit te maken van deze algemene voorwaarden.

6.     EUROBEST PRODUCTS raadt aan om een kopie van deze voorwaarden af te drukken of lokaal te registreren voor de archieven van de gebruiker.

7.     Het is aan de gebruiker om zich te wapenen met de nodige menselijke en IT-middelen om de connectiviteit met de site te garanderen. De gebruiker blijft aldus de enige verantwoordelijke voor de menselijke en IT-middelen die hij hiertoe nuttig acht.

8.     Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de wetgeving X.

9.     Bij betwisting rond de interpretatie of uitvoering van een of andere bepaling van deze ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN en indien een minnelijke schikking tussen de partijen uitblijft, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Mons (Bergen) bevoegd om het geschil te beslechten.